De ontwerpen van archivolt zijn nadrukkelijk functioneel bepaald. Wij ontwerpen vanuit het programma, dat naar onze mening de essentie van het gebouw moet definiëren. De functionaliteit betreft echter niet alleen de organisatie van de ruimtelijke en logistieke structuur met de benodigde gebruikstechnische voorzieningen maar ook de belevingskwaliteit. Deze laatste dient in evenwicht te zijn met de aard van het gebruik. De verblijfssfeer beïnvloedt het gedrag van mensen en dient dan ook aan te sluiten bij hetgeen met de huisvesting beoogd wordt. Er bestaat naar onze mening geen scheiding tussen gebruik en architectuur.

Bij de optimalisatie tussen programma en vorm is voor ons niet alleen het heden van belang maar ook de toekomst. Veranderingen door het gebruik moeten eenvoudig binnen de hoofdstructuur kunnen worden ingepast.
Functionaliteit heeft ook betrekking op de ruimte, die het gebouw inneemt in zijn omgeving en de functionele claim, die het stelt. Iedere opgave vergt benadering van buitenaf en van binnenuit. In onze architectuur gaat het om samenhang, zowel in geval van harmonie als bij contrast. Met een onderzoekende houding zonder vooringenomenheid t.a.v. de opgave bedenken wij oplossingen, die uitstijgen boven het programma.

Per ontwerpfase analyseren wij belangrijke logistieke en functionele karakteristieken. Voor complexe en bijzondere programma’s brengen we deze in aparte schema’s in beeld t.b.v. het bieden van volledig inzicht in de uiteindelijke werking van het gebouw.

BuroFunc03
benadering

programma • belevingskwaliteit
‘architectuur verbeeldt de functie’